Nieuws archief

overleden B.W Eskes.

 

BW Eskes

 

Overlijden Richard Jansen

 

2017 overlijden Joop Jansen

IMG_20170308_0001

 

 

 

 

schenk

————————————————————————————————————

Op 20 augustus heeft het KPN pensioenfonds bekend gemaakt:

Uw KPN-pensioen niet omlaag.

Financiële positie KPN pensioen.

KPN pensioen heeft in 2009 een herstelplan ingediend omdat de dekkingsgraad onder een minimale grens van ongeveer 105%was gedaald. Eind juli 2010 was de dekkingsgraad van KPN pensioen 104,4%.

Het afgelopen jaar heeft KPN extra geld bijgestort om de financiële positie te verbeteren. Ook heeft KPN pensioen het afgelopen jaar de pensioenen niet verhoogd. De verwachting is dat ook de komende jaren de pensioenen niet verhoogd zullen worden.

Dit jaar heeft het bestuur stappen gezet om de risico’s van het pensioenfonds verder te verlagen. Met deze aanpassing wil het bestuur voorkomen dat de dekkingsgraad opnieuw sterk kan dalen. Omdat het bestuur het risicobeleid heeft aangepast en omdat de dekkingsgraad in de tweede kwartaal opnieuw gedaald was onder de minimale grens dient het pensioenfonds een aangepast herstel in bij DNB in het vierde kwartaal.

Het verlagen van pensioenen is de laatste manier om in te grijpen in de financiële situatie van een pensioenfonds.Vooralsnog is het verlagen van pensioenen bij KPN pensioen niet aan de orde. We kunnen  echter geen  garantie voor de toekomst geven omdat de marktontwikkelingen onzeker zijn.

————————————————————————————————————

Deel van de samenvatting KPN cao akkoord 2010

(betrekking op Vutters)

Koopkracht:

De bonden hebben na raadpleging van de leden ingezet op behoud van koopkracht. In de cao zijn afspraken gemaakt die aan het koopkrachtbehoud inhoud geven. Naast een verhoging van de lonen met 1% per 1 januari 2010 (idem voor de VUT’ters) zijn percentages voor de cao bonus en payplan eveneens met 1 procentpunt verhoogd. Ook de vervanging van de regeling eigen product door een 50% kortingsregeling brengt, afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van de nieuwe regeling, geld in het laatje. Tegenover deze plussen staat een min van een hogere (5%) eigen bijdrage aan de pensioenpremie. De hogere bijdrage wordt door de werkgever gecompenseerd met uitzondering van 1% van de pensioengrondslag.  Dit betekent in loontermen gesproken, afhankelijk van wat men verdient , dat men een extra netto pensioenbijdrage in de orde van grootte van 0,25% tot 0,5% ( op jaarbasis) gaat betalen.
Nieuwe werknemers gaan per 1 januari 2011 7% pensioenpremie betalen. Per saldo voor de huidige werknemers naar verwachting koopkracht behoud of zelfs een lichte verbetering van de koopkracht, zeker nu de verhoogde pensioenpremie pas vanaf 1 juli a.s. in rekening wordt gebracht. Om het pensioenbewustzijn van de medewerkers te vergroten gaan cao partijen in de komende periode werknemerssessies organiseren om een beter beeld neer te zetten van het huidige pensioen en de daarmee samenhangende kosten. De vakbonds leden moeten dit akkoord nog goed keuren eind juni kan er dan een definitief akkoord zijn.

 

————————————————————————————————————

December 2009

Geen toeslagverlening (indexatie) per 1 januari 2010

Het bestuur van pensioenfonds KPN heeft in zijn vergadering van 11 december 2009 besloten om per 1 januari 2010 geen toeslag te verlenen op de pensioenen. Dit betekent dat de pensioenen met ingang van 1 januari 2010 niet verhoogd worden.

Voorzitter Rudi Nieuwenhoven: “Ook al is de prijsontwikkeling in het afgelopen jaar zeer gering geweest, het besluit te moeten nemen om geen toeslag te verlenen, is altijd vervelend. Ten opzichte van een jaar geleden staat het fonds er gelukkig weer beter voor, maar als bestuur hebben we een zorgvuldige afweging gemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat het herstel nog te pril is om nu al af te wijken van onze uitgangspunten voor het toeslagbeleid.”

Waarom wordt uw pensioen niet verhoogd?

Bij het besluit om geen toeslag te verlenen, heeft het bestuur de uitgangspunten gevolgd van het pensioenreglement. Een verdere uitleg vindt u in het kader “Uitgangspunten toeslagbeleid”.

De basis voor toeslagverlening is de afgeleide consumentenprijsindex over de periode september 2008 – september 2009. Deze is 0,07%. Voor pensioengerechtigden zou de volledige toeslag 0,32% zijn geweest bij een dekkingsgraad van 120% of hoger.

Of een toeslag kan worden verleend en hoe hoog de toeslag wordt, is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Daarvoor wordt in beginsel gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad in de twee kwartalen die voorafgaan aan het besluit van het bestuur. Deze gemiddelde dekkingsgraad komt uit op 101,51% en ligt onder de minimaal voorgeschreven dekkingsgraad van 105%. Volgens het beleid van het pensioenfonds wordt er geen toeslag verleend bij dekkingsgraden beneden dit minimale niveau.

Uitgangspunten toeslagbeleid

Als de dekkingsgraad lager is dan 105%, vindt er geen toeslagverlening plaats.

Als de dekkingsgraad ligt tussen de 105% en het vereist eigen vermogen (ongeveer 120%), dan vindt er een beperkte toeslagverlening plaats.

Als de dekkingsgraad hoger is dan het vereist eigen vermogen (ongeveer 120%), dan vindt er een volledige toeslagverlening plaats. Als het mogelijk is, worden pensioenen tot vijf jaar alsnog verhoogd.

Bij de vaststelling van toeslagen wordt uitgegaan van de gemiddelde dekkingsgraad in de twee voorafgaande kwartalen aan de datum waarop het bestuur het toeslagpercentage vaststelt.

Het bestuur kan besluiten het toeslagpercentage aan te passen als de financiële positie van het pensioenfonds daartoe aanleiding geeft.

————————————————————————————————————

Januari 2006.

Het is nu ook mogelijk om lid van inkoopvereinging “den Brink ” te worden.
Vraag het inschrijfformulier aan bij de secretaris.
Per mail op gpvra-secr@gpvra.nl
Ook kunt u naar de site www.denbrink.nl
Vul op inschrijfformulier bij “Bedrijfsnaam / werkgever’ GPVRA in.

PS.

Den Brink heeft een collectieve zorgverzekering.
Nadere informatie volgt nog via brief van bestuur Den Brink.

Of kijk op www.debasispolis.nl/denbrink

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

14 + acht =